Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Synsel Techniek

Artikel 1 : Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen (zowel mondeling, schriftelijk als
digitaal tot uitdrukking gebracht) welke betrekking hebben op het werven & selecteren en/of het ter beschikking stellen
van kandidaats door Synsel Techniek aan opdrachtgevers.
1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien
en voor zover zij door Synsel Techniek schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Definities
2.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:
2.1.1 Opdrachtnemer: Synsel Techniek dan wel haar vertegenwoordigers.
2.1.2 Opdrachtgever: Onder Opdrachtgever wordt verstaan de organisatie waar Synsel Techniek aanbiedingen aan heeft
gedaan en/of waar Synsel Techniek diensten en/of producten aan levert. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon of
openbaar lichaam is, worden ook met opdrachtgever gelieerde (rechts)personen bedoeld.
2.1.3 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door bemiddeling van Synsel Techniek werkzaamheden
gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers.
2.1.4 Opdracht: de opdracht die opdrachtgever aan Synsel Techniek geeft met betrekking tot het ter
beschikking stellen van kandidaats, dan wel het werven & selecteren van kandidaats.
2.1.5 Overeenkomst: de overeenkomst, waarin de voorwaarden van de uitvoering van de opdracht zijn
neergelegd.
2.1.6 Voorstellen: het digitaal of analoog aanbieden van het CV en van overige gegevens van een kandidaat bij een
opdrachtgever voor de invulling van een opdracht bij een opdrachtgever.

Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomsten, samenwerking met P-Services HR Group.
3.1 Alle aanbiedingen van Synsel Techniek in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarbij
uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3.2 Aanvaarding door opdrachtgever van aanbiedingen van Synsel Techniek geschiedt door schriftelijke
ondertekening van een overeenkomst , dan wel doordat aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven.
3.3 Teneinde kandidaats op detacheringbasis aan opdrachtgevers ter beschikking te kunnen stellen is
Synsel Techniek een samenwerkingsverband aangegaan met P-Services HR Group. P-Services HR Group verzorgt als
servicepartner van Synsel Techniek de algehele financiële afhandeling van het ter beschikking stellen van kandidaats.
Opdrachtgever stemt er middels het verstrekken van een overeenkomst van opdracht detachering mee in dat P-Services HR
Group uitvoerder van het ter beschikking stellen van kandidaats naar opdrachtgever optreedt. Een overeenkomst tussen
opdrachtgever en P-Services HR Group komt tot stand nadat deze door P-Services HR Group aan opdrachtgever is bevestigd
door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. De algemene voorwaarden van P-Services HR Group gedeponeerd
bij de KvK, zijn op iedere overeenkomst van toepassing. Opdrachtgever ontvangt na verwerking van dit inschrijfformulier
door P-Services HR Group een schriftelijke bevestiging met een exemplaar van de geldende Algemene Voorwaarden

Artikel 4. Prijzen, leveringen, betalingen en honorarium
4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 Synsel Techniek is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden minimaal drie maanden nadat de
offerte is uitgebracht, aan de opdrachtgever door te belasten.
4.3. De opdrachtgever heeft het recht om een kandidaat na een inleenperiode van 1700 gewerkte uren bij Synsel Techniek
een vast contract aan te bieden onder voorwaarde dat dit schriftelijk en uiterlijk 14 dagen voor het einde van de
overeenkomst met Synsel Techniek wordt kenbaar gemaakt aan Synsel Techniek. Na ontvangst van het schriftelijke verzoek
van de opdrachtgever om de kandidaat in dienst te nemen en om de inhuurperiode niet te verlengen is de opdrachtgever
geen extra kosten verschuldigd.
4.3.1. Indien Synsel Techniek op basis van werving en selectie een kandidaat plaatst bij een opdrachtgever voor een vast
dienstverband is de opdrachtgever na het geschikt bevinden van de kandidaat en na ondertekening van een vast
dienstverband een wervingsfee/honorarium verschuldigd aan Synsel Techniek.
4.4. De opdrachtgever is gehouden om binnen veertien (14) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Synsel Techniek de
gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Synsel
Techniek geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is
Synsel Techniek gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te
factureren.

Artikel 5. Relatiebeding
5.1. Binnen 12 maanden nadat een kandidaat door Synsel Techniek is voorgesteld aan, aangeboden bij of in contact is
gebracht met opdrachtgever zal deze de kandidaat niet in dienst nemen, dan wel anderszins direct of indirect via een
andere partij dan Synsel Techniek voor zich laten werken, tenzij opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Synsel
Techniek heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de kandidaat.
5.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Synsel Techniek voorgestelde kandidaat van Synsel
Techniek zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Synsel Techniek aan een derde bekend te maken, tenzij
opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Synsel Techniek heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling,
werving en opleiding van de kandidaat.
5.3. opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Synsel Techniek gedurende de opdracht alsmede 12
maanden na beëindiging daarvan kandidaten van Synsel Techniek direct of indirect via een andere partij dan Synsel
Techniek voor zich laten werken, tenzij opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Synsel Techniek heeft betaald in
verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de kandidaat. Dit geldt niet alleen voor kandidaten die aan
Opdrachtgever zijn voorgesteld en kandidaten die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn geweest, maar ook voor
alle kandidaten die bij Synsel Techniek in dienst zijn of waren gedurende de looptijd van een van de opdrachten.
5.4. Onder een redelijke vergoeding wordt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, een niet voor
verrekening vatbare vergoeding verstaan opgebouwd uit: 22% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en
emolumenten van de kandidaat (wervingsvergoeding).
5.5. Indien Opdrachtgever de Kandidaat voorstelt c.q. doorleent aan derden, verplicht opdrachtgever zich zodanige
contractuele afspraken met deze partij te maken dat deze gedurende 12 maanden nadat de kandidaat is voorgesteld,
tijdens de uitvoering van de opdracht en gedurende 12 maanden na het einde daarvan geen arbeidsrelatie kan aangaan
met de kandidaat, dan wel anderszins, de kandidaat direct of indirect voor zich kan laten werken.
5.6 Op overtreding van dit relatiebeding, staat een direct opeisbare boete van € 10.000 per overtreding of € 750 voor
iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van Synsel Techniek. Betaling van de verschuldigde boetes
ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen die uit het relatiebeding voortkomen.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
6.1 Synsel Techniek levert capaciteit en geen product. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor leiding en
toezicht voor haar door Synsel Techniek ter beschikking gestelde of bemiddelde kandidaats en voor het
ter beschikking stellen van de benodigde middelen om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Voorts is
de opdrachtgever verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat de
kandidaat wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevergd kan
worden, van bedrijfsongevallen.

Artikel 7. Verplichting Synsel Techniek
7.1 Synsel Techniek verplicht zich iedere opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste
vermogen kandidaats te selecteren.
7.2 Synsel Techniek verplicht zich alle wettelijke verplichtingen betrekking hebbend op het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten op correcte wijze uit te voeren.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1 Synsel Techniek behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door haar
vervaardigde en voortgebrachte stukken, zoals rapporten en adviezen, voor.
8.2 Alle door Synsel Techniek vervaardigde en voortgebrachte stukken zijn uitsluitend bestemd voor intern
gebruik door opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd – behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van Synsel Techniek – vorenbedoelde stukken openbaar te maken of ter kennis van derden te
stellen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Synsel Techniek is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als door haar geselecteerde en/of ter
beschikking gestelde kandidaats niet blijken te voldoen aan de verwachting van opdrachtgever.
9.2 Synsel Techniek draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde
dan ook die door haar ter beschikking gestelde, dan wel door haar bemiddeling in dienst getreden kandidaats
veroorzaken aan opdrachtgever of aan derden.
9.3 Aansprakelijkheid van Synsel Techniek jegens opdrachtgevers is in ieder geval en te allen tijde beperkt
tot het totale factuurbedrag dat Synsel Techniek voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht.
9.4 Opdrachtgever vrijwaart Synsel Techniek voor vorderingen van derden wegens schade die is
veroorzaakt door aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaats.
9.5 Opdrachtgever zal Synsel Techniek te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens Synsel Techniek.
9.6 Synsel Techniek zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van:
– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever.
– iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het
verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Synsel Techniek,
dan zal de opdrachtgever Synsel Techniek hiervan vrijwaren.
9.7 Synsel Techniek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
9.8 Synsel Techniek zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft
zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te
verhalen.
9.9 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in zin van dit artikel dienen uiterlijk binnen één jaar na het
ontdekken van de schade schriftelijk bij Synsel Techniek te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn
rechten heeft verwerkt.

Artikel 10. Overmacht
10.1. In geval Synsel Techniek door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te
zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
10.2. Onder overmacht wordt naast het wettelijke begrip verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en
andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Synsel Techniek hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten,
transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer,
epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen
en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde
vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 11. Arbeidstijden
11.1 Arbeidstijden worden door kandidaat en opdrachtgever in onderling overleg vastgesteld. Als uitgangspunt
gelden de bij opdrachtgever gebruikelijke werktijden.
11.2 Vakantiedagen worden eveneens in onderling overleg tussen opdrachtgever en kandidaat vastgesteld.

Artikel 12. Uurtarieven, declaratie en betaling
12.1 Per opdracht wordt in de overeenkomst het voor de opdracht geldende uurtarief vastgelegd.
12.2 Door wijziging van de opdracht (andere functie) of het afronden van relevante studies door de kandidaat, kan
het uurtarief tussentijds worden aangepast.
12.3 Declaraties worden maandelijks uitgeschreven aan de hand van door Synsel Techniek gehanteerde (al
dan niet digitale) standaard tijdverantwoordingsformulieren. Deze formulieren worden periodiek door een
rechtsgeldige vertegenwoordiger van opdrachtgever geaccordeerd.
12.4 Alle tarieven van Synsel Techniek worden jaarlijks conform het CBS-prijsindexcijfer aangepast.
12.5 Indien een eventuele wijziging van wet- en regelgeving, waaronder sociale en fiscale wetgeving, tot extra
kosten voor Synsel Techniek leidt, zullen deze kosten worden doorberekend in het tarief.
12.6 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum van de declaratie plaats te vinden.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1 Synsel Techniek verplicht zich tot geheimhouding van alle als zodanig aangegeven informatie met
betrekking tot opdrachtgever die bij de uitoefening van haar werkzaamheden te kennis komt.

Artikel 14. Non-concurrentiebeding
14.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om met een kandidaat van Synsel Techniek (of indien van
toepassing diens organisatie) zelfstandig, zonder tussenkomst van Synsel Techniek , een zakelijke
verbintenis/overeenkomst aan te gaan binnen een periode van 1 jaar na beëindiging van de opdracht of
voorstellen van kandidaat. Tenzij dit in goed overleg tussen opdrachtgever en Synsel Techniek schriftelijk
wordt goedgekeurd. Wanneer er een zakelijke verbinding/overeenkomst tot stand komt tussen opdrachtgever en
kandidaat van Synsel Techniek, binnen de periode van 1 jaar na schriftelijke beëindiging van de opdracht,
brengt Synsel Techniek € 750,00 (exclusief BTW) per gewerkte dag in rekening bij de opdrachtgever.

Artikel 15. Rechtskeuze, forumkeuze
15.1 Elk geschil betreffende de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de overeenkomst of van nadere
overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met
deze overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal worden beslecht door de bevoegde
rechter te Zutphen.
15.2 Op deze overeenkomst en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.a

Klaar voor jouw nieuwe uitdaging?

Bekijk onze vacatures.